9. Overige bedrijfskosten

De specificatie van de overige bedrijfskosten is als volgt:

 

2012

2011

   

Personeelskosten

68,9

66,1

Inleen

14,5

7,2

Overige kosten

19,2

23,5

Totaal overige bedrijfskosten

102,6

96,8

   

Personeelskosten

De specificatie van de personeelskosten is als volgt:

 

2012

2011

   

Lonen en salarissen

47,0

47,7

Sociale lasten

6,4

5,3

Pensioenlasten

7,8

6,7

Overige personeelskosten

7,7

6,4

Totaal personeelskosten

68,9

66,1

   

De specificatie van het aantal FTE's per afdeling per jaareinde is als volgt:

(in fte’s)

2012

2011

   

Marktoperaties

364,7

365,8

Techniek

393,4

375,0

Staven

243,4

214,4

Totaal FTE's

1.001,5

955,2

   

Ondanks een toenemend aantal personeelsleden, zijn de lonen en salarissen licht gedaald ten opzichte van 2011. Dit wordt veroorzaakt doordat er ten opzichte van 2011 meer personeelskosten worden geactiveerd voor € 3,0 miljoen.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.