31. Financiële risico’s en risicobeheersing

Algemeen

Stedin is blootgesteld aan een aantal financiële risico’s die voortvloeien uit haar normale bedrijfsuitoefening. Stedin onderscheidt de volgende financiële risico’s:

  • Marktrisico
  • Kredietrisico
  • Liquiditeitsrisico

Het beleid van Stedin is erop gericht de negatieve gevolgen van onvoorziene omstandigheden op de financiële resultaten te minimaliseren. De doelstellingen die hiervoor zijn geformuleerd, zijn afgeleid van de strategische doelstellingen. Op basis van deze doelstellingen zijn procedures en richtlijnen opgesteld die ten minste eenmaal per jaar worden geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Marktrisico

Het marktrisico wordt gedefinieerd als het risico op verliezen die kunnen ontstaan door ongunstige marktbewegingen. Stedin identificeert voornamelijk prijsrisico’s, renterisico’s en in mindere mate een vreemde valutarisico.

Prijsrisico


Prijsrisico’s voor Stedin beperken zich tot de inkoopprijs van elektriciteit voor de compensatie van het technisch en administratief netverlies, de inkoop van transport en de indexering van materiaal- en arbeidskosten. Hier volgt Stedin de marktprijs welke in het reguleringsmodel met een vertraging aan eindverbruikers wordt doorbelast. Elektriciteit voor de compensatie van het geschatte netverlies wordt voor 90% op gezette tijdstippen vooraf ingekocht.

Renterisico


Renterisico is het risico dat Stedin loopt bij waardeveranderingen in financiële instrumenten als gevolg van een renteverandering in de markt. Het renterisico wordt beheerst door de centrale Treasury-afdeling van Eneco Holding N.V. Het renterisicobeleid is gericht op het beheersen van de netto financieringslasten voor fluctuaties in de marktrente. Hiertoe wordt uitgegaan van een bepaalde bandbreedte voor de verhouding tussen vast- en variabel rentende leningen.

Incidenteel worden afgeleide financiële instrumenten zoals renteswaps gebruikt om het gewenste risicoprofiel te bereiken. Per 31 december 2012 zal een algemene stijging van de gehanteerde rentepercentages met één procentpunt, naar schatting leiden tot een daling van het resultaat vóór belastingen met € 9,1 miljoen (2011: € 9,1 miljoen). In 2012 heeft Stedin geen afgeleide financiële instrumenten gebruikt.

Vreemde valutarisico


Vreemde valutarisico is het risico dat Stedin loopt bij waardeveranderingen in financiële instrumenten als gevolg van koersveranderingen in vreemde valuta.

De financiële resultaten, handelstransacties en kasstromen van Stedin worden vrijwel geheel gerealiseerd in de eurozone waardoor deze vrijwel niet onderhevig zijn aan het risico van fluctuaties in wisselkoersen. De aanwezige valutastromen worden beoordeeld door de centrale Treasury-afdeling van Eneco Holding N.V.. De centrale Treasury-afdeling is verantwoordelijk voor de beheersing van dit risico. In de consolidatie opgenomen vennootschappen mogen geen open posities in vreemde valuta aanhouden die groter zijn dan € 250 duizend zonder instemming van de centrale Treasury-afdeling.

Op basis van de totale positie van Eneco in vreemde valuta en de vastgestelde limiet voor open posities, adviseert de centrale Treasury-afdeling of hedging gewenst is. Stedin bepaalt welke strategie uiteindelijk zal worden gevolgd.

Kredietrisico

Het kredietrisico is het risico van een verlies dat ontstaat doordat een tegenpartij niet bereid of niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Een bijzondere vorm van het tegenpartijrisico zijn de Cross Border Leases.

Stedin voert een actief beleid om het kredietrisico te minimaliseren. Kredietrisico’s worden beperkt door actieve incasso activiteiten en kredietlimieten voor zakelijke partijen, waar relevant. Bij het niet voldoen aan de verplichtingen kan besloten worden om partijen af te sluiten van zowel het elektriciteit- als het gasnet.

De meeste vorderingen zijn van beperkte omvang, verdeeld over een zeer groot aantal debiteuren. De directie van Stedin ziet hierin geen concentratie van risico.

Tegenpartijrisico in het kader van Cross Border Leases


Uit hoofde van de afgesloten lease-and-leaseback transacties (zie toelichting 30) worden door Stedin posities aangehouden in de vorm van deposito’s bij een vijftal Europese banken. Op balansdatum ging het om een bedrag van $ 1,5 miljard. Alle betrokken banken hebben een rating van Standard & Poor’s en/of Moody’s behorend tot  het “investment grade” segment. Het tegenpartijrisico wordt frequent beoordeeld. Dit kan er toe leiden dat posities worden ondergebracht bij een andere partij.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat men over onvoldoende middelen beschikt om aan de directe verplichtingen te voldoen.

Stedin is samen met haar dochterondernemingen een kapitaalintensief bedrijf. Het financieringsbeleid is gericht op het ontwikkelen en onderhouden van een optimale financieringsstructuur rekening houdend met de huidige activabasis en het investeringsprogramma. Uitgangspunten zijn toegang tot de kapitaalmarkt en flexibiliteit tegen acceptabele financieringskosten. Financieringen worden door Eneco Holding N.V. centraal aangetrokken en intern aangewend. Dochterondernemingen worden gefinancierd met een combinatie van eigen vermogen en intercompany leningen. Financieringen binnen Stedin hebben over het algemeen een langlopend karakter zonder aflossingsverplichting. Deze financieringen worden overwegend aangetrokken van Eneco Holding N.V..

Maandelijkse rente afrekeningen worden via rekening couranten verrekend met de betrokken partijen.

Om te voorkomen dat Stedin niet in staat is te voldoen aan haar financiële verplichtingen wordt een groot belang gehecht aan het beheersen van alle hiervoor vermelde risico’s. Daarnaast wordt de liquiditeitsbehoefte gepland op basis van lange, middellange en korte termijn prognoses. Deze behoefte wordt door de centrale Treasury-afdeling van Eneco Holding N.V. afgezet tegenover de beschikbare middelen.

 

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.