30. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Fiscale eenheid 

Stedin maakt deel uit van de fiscale eenheid Eneco Holding N.V. voor de vennootschapsbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Lease-and-leaseback transacties

In de jaren 1997 tot en met 2000 zijn lease-and-leaseback transacties aangegaan voor een groot deel van de elektriciteit- en gasnetten.

Deze activa zijn voor een langdurige periode verhuurd aan derden, die dezelfde activa vervolgens hebben onderverhuurd aan de dochterondernemingen. Aan het einde van de termijnen van de onderverhuur, gelegen tussen 2015 en 2025, hebben de dochterondernemingen het recht om de bij derden berustende rechten van onderverhuur te kopen.

De specificatie van de afgesloten transacties per 31 december 2012 is als volgt:

(Bedragen in $ 1.000.000)

Aantal transacties

Transactiewaarde

Kosten vroegtijdige beëindiging

Waarde beleggingen

   

Elektriciteitsnetten

7

1.602

645

557

Gasnetten

3

494

193

181

Totaal van de afgesloten transacties

10

2.096

838

738

   

De transactiewaarden betreffen de taxatiewaarden op het moment van afsluiten van de lease-and-leaseback transacties bepaald voor Amerikaanse fiscale doeleinden op basis van Amerikaanse fiscale waarderingsgrondslagen. In 2012 werden drie transacties vroegtijdig beëindigd (in 2011: 0). De afkoopwaarde bedraagt € 6,0 miljoen.

De baten uit lease-and-leaseback transacties zijn verantwoord in het jaar van afsluiten van de respectievelijke transacties, onder aftrek van de destijds verwachte kosten gedurende de resterende looptijd. Deze verwachte kosten zijn in de balans opgenomen onder de ‘Overlopende passiva en overige schulden’. 

De afgesloten lease-and-leaseback transacties beperken de verkoopbaarheid van de activa. Slechts onder specifieke voorwaarden kunnen de activa of delen daarvan worden verkocht. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen specifieke ontbindende voorwaarden in werking treden.

In verband met deze lease-and-leaseback transacties bestaan contractuele voorwaardelijke en onvoorwaardelijke verplichtingen en rechten. De financiële verplichtingen en rechten zijn per saldo aan elkaar gelijk en zijn overgedragen aan derden, waardoor deze niet in de balans zijn opgenomen.

Voor de verplichtingen zoals hiervoor bedoeld hebben de dochterondernemingen zekerheden verstrekt in de vorm van hypotheek- en pandrechten op onderdelen van de elektriciteit- en gasnetten. Tevens hebben de dochterondernemingen in verband met het risico van voortijdige beëindiging van de lease-and-leaseback transacties aanvullende zekerheden verstrekt in de vorm van bankgaranties (Letters of Credit) ter waarde van $ 342 miljoen. Die zijn gedekt met ondergeschikte zekerheidsrechten op het netwerk.

Bij het aangaan van de lease-and-leaseback transacties is een deel van de ontvangen gelden belegd in Amerikaanse staatsobligaties of obligaties met vrijwel vergelijkbare kredietwaardigheid. Deze gelden kunnen te zijner tijd worden aangewend om de rechten van onderverhuur te kopen. Op balansdatum bedraagt de marktwaarde van deze beleggingen $ 738 miljoen.

Het verschil tussen de kosten van vroegtijdige beëindiging en de waarde van de beleggingen zal zich in de komende jaren als volgt ontwikkelen:

(Bedragen in $ 1.000.000)

2013

2014

2016

2020

2025

   

Kosten vroegtijdige beëindiging

883

849

760

282

44

Waarde beleggingen

750

763

693

251

44

Verschil

133

86

67

31

-

   

Het deel van de kosten van vroegtijdige beëindiging dat contractueel met bankgaranties moet worden afgedekt is afhankelijk van de corporate credit rating van Eneco Holding N.V..

Inkoopverplichting energie

Stedin is inkoopverplichtingen voor energie aangegaan ten behoeve van de compensatie van het administratief en technisch netverlies. De verplichting bedraagt op basis van 2012-tarieven ongeveer € 49 miljoen per jaar. Het huidige inkoopcontract loopt af per 31 december 2014.

Investeringsverplichting

Ultimo 2012 is Stedin investeringsverplichtingen aangegaan voor een totaalbedrag van circa € 74 miljoen. Voor het jaar 2013 bedraagt de verplichting ongeveer € 143 miljoen, voor 2014 ongeveer € 6 miljoen. Van deze investeringsverplichtingen is ongeveer € 164 miljoen aangegaan met Joulz B.V..

Exploitatieverplichting

De exploitatieverplichtingen die Stedin is aangegaan bedragen ultimo 2012 circa € 11 miljoen. Voor het jaar 2013 bedraagt de verplichting ongeveer € 19 miljoen, voor 2014 ongeveer € 0,5 miljoen. De exploitatieverplichting is vrijwel volledig aangegaan met Joulz B.V..

Leaseverplichtingen

De leaseverplichtingen hebben betrekking op het wagenpark en de huurverplichtingen. De leaseverplichtingen betreffen de nominale waarde van de schuld. De leaseverplichtingen vervallen als volgt:

 

31.12.2012

31.12.2011

   

 

Huur

Wagenpark

Huur

Wagenpark

Binnen 1 jaar

3,4

1,1

4,0

1,1

Binnen 1 tot 5 jaar

13,2

1,6

12,3

1,8

Na 5 jaar

12,4

-

15,3

0,1

Totaal

29,0

2,7

31,6

3,0

   

Wet onafhankelijk netbeheer (WON)

Ter voorbereiding op de wet onafhankelijk netbeheer is het economische en juridische eigendom van de elektriciteit- en gasnetten verkregen. Op basis van deze wet dient tevens het beheer van de hoogspanningsnetten aan de landelijke netbeheerder TenneT te worden overgedragen. Met ingang van 1 april 2011 is er hiervoor een onderbeheersovereenkomst afgesloten met TenneT. De cross border leases op de netten verhinderen een volledige eigendomsoverdracht.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.