29. Transacties met aandeelhouder en verbonden maatschappijen

Verbonden maatschappijen betreffen de directe en indirecte dochterondernemingen van Eneco Holding N.V. alsmede managementleden van Stedin. Stedin is een volledige dochteronderneming van Eneco Holding N.V.. Stedin voldoet aan de in artikel 18 lid 1 van de Elektriciteitswet 1998 gestelde eisen, wat betreft de financiële verhouding met verbonden maatschappijen.

Transacties tussen de vennootschap en haar deelnemingen die zijn opgenomen in de consolidatie worden geëlimineerd. Deze transacties worden derhalve niet afzonderlijk toegelicht.

Binnen het kader van haar normale bedrijfsvoering sluit de vennootschap een aanzienlijk aantal transacties af met de aandeelhouder en verbonden maatschappijen. Op grond van artikel 43 lid 6 van de Elektriciteitswet en artikel 32 lid 7 van de Gaswet, worden de overeenkomsten gemeld die Stedin kende met verbonden maatschappijen in het verslagjaar 2011, die een bedrag van € 4,5 miljoen te boven gaan. Ook worden de overige relevante relaties met verbonden maatschappijen weergegeven.

Eneco Holding N.V.

Eneco Holding N.V. verricht centrale werkzaamheden ten behoeve van Stedin. In 2012 bedraagt de totale doorbelaste kosten aan Stedin € 4,5 miljoen (2011: € 4,2 miljoen).

Eneco Business B.V.

In 2012 is er voor € 8,0 miljoen verrekend met betrekking tot administratieve netverliezen uit voorgaande jaren. In 2011 bedroeg de doorbelaste kosten € 60,5 miljoen voor levering in verband met de compensatie van technische en administratieve netverliezen. In 2012 wordt dit afgenomen bij een externe partij.

Joulz B.V.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) in verband met verrichte werkzaamheden voor onderhoud aan en investeringen in netten en aansluitdiensten. Doorbelaste kosten in 2012: € 388,1 miljoen (2011: € 394,5 miljoen).

Eneco Services B.V.

Dienstverleningsovereenkomst in verband met verrichte werkzaamheden voor relatiebeheer, facturering en ICT projecten en -beheer. Doorbelaste kosten 2012: € 11,0 miljoen (2011: € 10,2 miljoen).
Naast deze kosten, worden er ook eenmalige kosten doorbelast voor werkzaamheden die zijn verricht op projectbasis, die niet zijn opgenomen in de DVO. In 2012 bedraagt dit € 6,2 miljoen (2011: € 6,1 miljoen).

Stedin Meetbedrijf B.V.

In 2012 bedraagt de totale doorbelaste kosten € 26,8 miljoen, als gevolg van de sluiting van de metermarkt voor kleinverbruik die verband houdend met kleinverbruik meters. In 2011 is er voor € 19,5 miljoen opbrengsten doorbelast aan Stedin Meetbedrijf met betrekking tot een beheerovereenkomst in verband met het gebruik van de klantmeters van Stedin Netbeheer B. V. door Stedin Meetbedrijf B.V..

Oxxio Nederland B.V.

Uitstaande voorschotnota's voor kleinverbruik, die gefactureerd worden door de leveranciers conform het leveranciersmodel. Het saldo in 2012 bedraagt € 9,3 miljoen (2011: € 8,2 miljoen).

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.