28. Overlopende passiva en overige schulden

De specificatie van de overlopende passiva en de overige schulden is als volgt:

 

31.12.2012

31.12.2011

   

Depots leveranciersmodel

55,9

33,3

Omzetbelasting

43,6

26,1

Inkoopverplichtingen

35,6

24,9

Reservering personeelskosten

10,2

11,2

Overig

49,0

50,6

Totaal overlopende passiva en overige schulden

194,3

146,1

   

Depots leveranciersmodel

De depots leveranciersmodel betreffen de uitstaande voorschotnota's voor kleinverbruikers, die gefactureerd worden door de leveranciers conform het leveranciersmodel.

Inkoopverplichtingen

De transportinkopen betreffen het nog te verrekenen administratieve netverlies en een reservering voor de nog te ontvangen facturen transportinkopen.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.