27. Kortlopende schulden aan gelieerde partijen

Onder de kortlopende schulden aan gelieerde partijen zijn alle schulden opgenomen in het kader van vooral de dienstverleningsovereenkomsten, vermeld in toelichting 29 van de geconsolideerde jaarrekening onder ‘Transacties met aandeelhouders en verbonden maatschappijen’.

De specificatie van de kortlopende schulden aan gelieerde partijen is als volgt:

 

31.12.2012

31.12.2011

   

Eneco Holding N.V.

54,1

-

Oxxio Nederland B.V.

9,3

8,2

Stedin Meetbedrijf B.V.

6,3

-

Joulz B.V.

4,5

41,3

Eneco Energy Trade B.V.

3,3

2,4

N.V. Eneco Beheer

-

8,6

Eneco Business B.V.

-

4,8

Eneco B.V.

-

1,0

Overig

0,6

0,6

Totaal kortlopende schulden aan gelieerde partijen

78,1

66,9

   

Eneco Holding N.V.

De schuld betreft voornamelijk de rekening-courant positie en het te betalen saldo aan vennootschapsbelasting over 2012.

Oxxio Nederland B.V.

De schuld betreft de uitstaande voorschotnota's voor kleinverbruik, die gefactureerd worden door de leveranciers conform het leveranciersmodel.

Stedin Meetbedrijf B.V.

De schuld betreft voornamelijk nog te verrekenen facturen conform het metermarktmodel.

Joulz B.V.

De schuld betreft de nog te verrekenen bedragen voor gerealiseerde projecten. Forse daling wordt veroorzaakt doordat het proces van de verwerking van de facturen in 2012 beter is aangepakt, waardoor de betaling van de facturen sneller konden plaatsvinden.

Eneco Energy Trade B.V.

De schuld betreft voornamelijk het nog te verrekenen administratief netverlies over voorgaande jaren.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.