25. Vooruitontvangen bedragen

De vooruitontvangen bedragen betreffen bijdragen van derden voor de bouwkosten van materiële vaste activa.

De specificatie van de vooruitontvangen bedragen is als volgt:

 

31.12.2012

31.12.2011

   

Boekwaarde per 1 januari

140,2

69,2

Ontvangen bijdragen aansluitkosten

51,8

68,5

Overige ontvangen bedragen

3,8

4,3

Amortisatie ten gunste van de winst- en verliesrekening

-3,1

-1,8

Boekwaarde per 31 december

192,7

140,2

 

 

 

Classificatie

 

 

Langlopend

189,1

138,1

Kortlopend

3,6

2,1

Totaal vooruitontvangen bedragen

192,7

140,2

   

De vooruitontvangen bedragen worden geamortiseerd over de verwachte levensduur van de betrokken activa. De amortisatie wordt in de winst-en-verliesrekening verantwoord onder overige bedrijfsopbrengsten.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.