24. Rentedragende leningen

De langlopende leningen aan gelieerde partijen zijn verkregen van N.V. Eneco Beheer. Het rentepercentage van de leningen bedraagt 4,5% (2011: 5,1%). De looptijd van de langlopende schulden aan gelieerde partijen bedraagt 6 jaar (einde looptijd is 31 december 2016). Op de leningen wordt tussentijds niet afgelost.

Voor meer informatie over het door Stedin gelopen renterisico wordt verwezen naar toelichting 31 ‘Financiële risico’s en risicobeheersing’.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.