23. Uitgestelde belastingverplichtingen

De uitgestelde belastingverplichtingen betreffen tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van materiële vaste activa, die hoofdzakelijk betrekking hebben op versnelde afschrijvingen op materiële vaste activa.

Deze versnelde afschrijvingen betreffen een tijdelijke maatregel, met het oog op de economische crisis, die geldt voor nieuwe bedrijfsmiddelen binnen materiële vaste activa. Met ingang van 1 januari 2012 is deze tijdelijke maatregel niet meer van toepassing. De dotatie beziet op reeds in 2011 opgevoerde classificerende investeringen.

De specificatie van de uitgestelde belastingverplichtingen is als volgt:

 

31.12.2012

31.12.2011

   

Boekwaarde per 1 januari

95,7

45,3

Dotatie latentie voor versnelde afschrijvingen

31,3

52,0

Correcties voorgaande jaren

-

-1,6

Boekwaarde per 31 december

127,0

95,7

   
Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.