21. Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal betreft het geplaatste en gestorte kapitaal. Voor het verloop in het aandelenkapitaal wordt verwezen naar het ‘Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen’.

Per 31 december 2012 bestaat het maatschappelijk kapitaal uit 50.000 aandelen met ieder een nominale waarde van € 455. Hiervan zijn 10.000 aandelen geplaatst, waarvan 25% is volgestort. Voor alle genoemde posten is geen verandering opgetreden ten opzichte van 2011.

Agioreserve

De agioreserve betreft een kapitaalstorting van € 1.752,4 miljoen ten tijde van de verkrijging van de aandelen van de vennootschappen die over het economisch eigendom van het door Stedin beheerde transportnet beschikten en een conversie van uitstaande leningen van deze overgenomen vennootschappen naar kapitaal middels schuldconversies van € 1.000,0 miljoen. Voor alle genoemde posten is geen verandering opgetreden ten opzichte van 2011.

Overige reserves

De wijze waarop de hoogte van de overige reserves is vastgesteld, wordt weergegeven in de paragraaf "Overige gegevens". Voor het verloop in de overige reserves wordt verwezen naar het "Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen".

Resultaat boekjaar

De specificatie van de voor uitkering beschikbare winst 2012 is weergegeven in de paragraaf "Overige gegevens".

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.