18. Overlopende activa en overige vorderingen

De specificatie van de overlopende activa en overige vorderingen is als volgt:

 

31.12.2012

31.12.2011

   

Nog te ontvangen gereguleerde opbrengsten

425,0

349,3

Vooruit gefactureerde gereguleerde opbrengsten

-312,0

-261,8

Overig

12,1

8,4

Totaal overlopende activa en overige vorderingen

125,1

95,9

   

Nog te ontvangen gereguleerde opbrengsten

De post nog te ontvangen gereguleerde opbrengsten betreft de bijschatting voor het klein- en grootverbruik voor 2012, die in de loop van 2013 wordt gefactureerd.

Vooruit gefactureerde gereguleerde opbrengsten

Het saldo vooruit gefactureerde gereguleerde opbrengsten betreft het saldo van de gefactureerde voorschotnota’s aan kleinverbruikers. 

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.