16. Handelsdebiteuren

Onder de post handelsdebiteuren zijn vorderingen verantwoord op klanten en naastliggende netbeheerders voor de levering van transportdiensten.

Handelsdebiteuren worden gewaardeerd tegen de gefactureerde waarde waarop een voorziening voor oninbaarheid in mindering wordt gebracht.

De specificatie van de handelsdebiteuren is als volgt:

 

31.12.2012

31.12.2011

   

Transport kleinverbruik

49,9

49,4

Transport grootverbruik

15,5

13,6

Overige debiteuren

15,6

15,3

Totaal bruto externe handelsdebiteuren

81,0

78,3

 

 

 

Voorziening

-17,9

-16,6

Totaal netto externe handelsdebiteuren

63,1

61,7

   

Onder transport kleinverbruik worden zowel de reguliere klanten, met een aansluiting voor elektriciteit tot en met 3x80 ampère en voor gas tot en met 170.000 m3, alsook opgespoorde gefactureerde fraudegevallen verantwoord. Alle aansluitingen groter dan bovengenoemde aansluitingen vallen onder ‘transport grootverbruik’.

Onder de overige debiteuren worden onder andere de gefactureerde bijdragen voor aansluitingen verantwoord alsmede de in rekening gebrachte schades aan eigendommen van Stedin.

De specificatie van het verloop van de voorziening is als volgt:

 

31.12.2012

31.12.2011

   

Voorziening per 1 januari

-16,6

-20,5

Onttrekkingen gedurende het jaar

5,7

7,5

Dotaties gedurende het jaar

-7,0

-3,6

Voorziening per 31 december

-17,9

-16,6

   

Op de handelsdebiteuren wordt de voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Het benodigde voorzieningsbedrag is berekend door een risico-inschatting te maken per incassostap, per vervaltermijn.

Uit de beoordeling van de debiteurenpositie is gebleken dat de reële waarde niet wezenlijk verschilt van de boekwaarde.  

De specificatie van de uitstaande vorderingen naar ouderdom is als volgt:

 

31.12.2012

31.12.2011

   

Binnen de betalingstermijn

32,3

25,9

Na vervallen van betalingstermijn

 

 

< 3 maanden

22,1

22,0

3 – 6 maanden

4,2

3,6

6 – 12 maanden

3,4

6,1

> 12 maanden

19,0

20,7

Totaal bruto externe handelsdebiteuren

81,0

78,3

 

 

 

Voorziening

-17,9

-16,6

Totaal netto externe handelsdebiteuren

63,1

61,7

   
Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.