15. Financiële vaste activa

De specificatie van het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa is als volgt:

 

31.12.2012

31.12.2011

   

Boekwaarde per 1 januari

4,1

2,9

Toevoegingen

-

1,3

Onttrekkingen gedurende het jaar

-1,6

-0,1

Boekwaarde per 31 december

2,5

4,1

   

De specificatie van de financiële vaste activa is als volgt:

 

31.12.2012

31.12.2011

   

Uitgestelde belastingvorderingen

2,5

4,0

Overige kapitaalbelangen

-

0,1

Totaal financiële vaste activa

2,5

4,1

   

Uitgestelde belastingvorderingen

De specificatie van de uitgestelde belastingvorderingen is als volgt:

 

31.12.2012

31.12.2011

   

Compensabele verliezen

2,3

2,3

Belastinglatentie jubileumvoorziening

0,2

0,1

Latentie herwaardering gebouwen

-

1,6

Totaal uitgestelde belastingvorderingen

2,5

4,0

   

Compensabele verliezen

Het compensabele verlies betreft voorvoegingsverliezen van Stedin Schiedam, geleden voor voeging in de fiscale eenheid.

Latentie herwaardering gebouwen
Vrijval latentie herwaardering gebouwen heeft betrekking op de verkoop van een bedrijfspand aan Joulz B.V.. Voor meer informatie over deze verkoop wordt verwezen naar toelichting 20.

Dochterondernemingen

Onderstaande dochterondernemingen zijn in hun geheel opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stedin. Het directe dan wel indirecte aandeel en de zeggenschap van Stedin in deze entiteiten bedraagt 100%.

Naam

Plaats

   

Stedin Laagspanningsnetten B.V. *

Rotterdam

Stedin Hoogspanningsnetten B.V. *

Rotterdam

Stedin Netwerk Gas B.V. *

Rotterdam

N.V. Stedin Utrecht *

Utrecht

N.V. Stedin Netten Utrecht *

Utrecht

REMU Elektriciteitsnetwerken Noord B.V. *

Rotterdam

REMU Elektriciteitsnetwerken Zuid B.V. *

Rotterdam

GCN Gasnetwerken I B.V. *

Rotterdam

GCN Gasnetwerken II B.V. *

Rotterdam

REMU Gasnetwerken B.V. *

Rotterdam

N.V. Stedin Netten Delfland *

Rotterdam

Delfland Elektriciteitsnetwerken B.V. *

Rotterdam

Delfland Elektriciteitsnetwerken Verhuur B.V. *

Rotterdam

Delfland Gasnetwerken B.V. *

Rotterdam

N.V. Stedin Midden-Holland *

Rotterdam

Stedin Netten Gas Midden-Holland B.V. *

Rotterdam

Stedin Netten Elektriciteit Midden-Holland B.V. *

Rotterdam

EMH Lease Services B.V.

Rotterdam

N.V. Stedin Amstelland *

Haarlem

N.V. Stedin Netten Amstelland *

Haarlem

Nutsbedrijf Amstelland Gasnetwerk B.V. *

Haarlem

N.V. Stedin Zuid-Kennemerland *

Haarlem

Eneco Energie Zuid-Kennemerland Lease Services B.V.

Haarlem

N.V. Stedin Netten Zuid-Kennemerland *

Haarlem

EZK Gasnetwerk B.V. *

Haarlem

N.V. Stedin Midden Kennemerland *

Haarlem

N.V. Stedin Netten Midden Kennemerland *

Haarlem

GMK Gasnetwerk B.V. *

Haarlem

N.V. Stedin Noordoost Friesland *

Dokkum

N.V. Stedin Netten Noordoost Friesland *

Dokkum

NOF Gasnetwerk B.V. *

Dokkum

N.V. Stedin Netten Weert *

Weert

Eneco Energie Zeist Lease Services B.V.

Rotterdam

Stedin Netten Zeist B.V. *

Rotterdam

N.V. Stedin Netten Schiedam

Schiedam

Eneco Lease Services B.V.

Rotterdam

Stedin Signaalnetten B.V. *

Rotterdam

   

Voor Stedin en de dochterondernemingen van Stedin aangegeven met een * is door Eneco Holding N.V. een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring afgegeven zoals bedoeld in artikel 403, lid 1, sub f, Titel 9 Boek 2 BW. Aan deze ondernemingen is toestemming verleend hun jaarrekening niet in overeenstemming met de voorschriften van deze titel in te richten.  

Overige kapitaalbelangen

De volgende vennootschap wordt per 31 december 2012 aangemerkt als overige kapitaalbelangen van Stedin. Het vermelde percentage geeft het aandeel in het kapitaal weer:

 

 

   

Energie Data Service Nederland (EDSN) B.V., Lelystad

12,46%

   

Per 1 augustus 2012 is Global Gas Networks Initiative (GGNI) B.V., gevestigd te Groningen geliquideerd, waar Stedin een aandeel had van 25% ultimo 2011. Er zijn geen significante resultaten uit voortgevloeid.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.