14. Materiële vaste activa

De specificatie van het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa is als volgt:

 

Grond en bedrijfs-gebouwen

Machines en installaties

Overige bedrijfs-middelen

Activa in aanbouw

Totaal

   

Mutaties 2011

 

 

 

 

 

Verkrijgingprijzen

 

 

 

 

 

1 januari 2011

273,5

6.637,2

14,0

116,4

7.041,1

Investeringen

8,1

313,1

0,3

66,0

387,5

Desinvesteringen

-

-9,8

-0,3

-

-10,1

Herclassificatie

1,0

55,2

-

-56,2

-

Verkregen van groepsmaatschappijen

-

8,0

0,3

-

8,3

Overige herclassificaties

19,3

13,9

4,4

3,3

40,9

31 december 2011

301,9

7.017,6

18,7

129,5

7.467,7

 

 

 

 

 

 

Cumulatieve afschrijvingen

 

 

 

 

 

1 januari 2011

127,0

2.905,2

11,0

-

3.043,2

Jaarafschrijvingen

5,7

190,6

1,3

-

197,6

Verkregen van groepsmaatschappijen

-

2,4

0,2

-

2,6

Desinvesteringen

-

-3,4

-0,2

-

-3,6

Overige herclassificaties

1,3

35,1

4,5

-

40,9

31 december 2011

134,0

3.129,9

16,8

-

3.280,7

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde per 31 december 2011

167,9

3.887,7

1,9

129,5

4.187,0

 

 

 

 

 

 

Mutaties 2012

 

 

 

 

 

Verkrijgingprijzen

 

 

 

 

 

1 januari 2012

301,9

7.017,6

18,7

129,5

7.467,7

Investeringen

12,5

312,8

2,4

41,4

369,1

Desinvesteringen

-

-9,4

-0,6

-

-10,0

Herclassificatie

-6,7

43,5

7,9

-44,7

-

Overgedragen aan groepsmaatschappijen

-2,8

-

-

-

-2,8

Verkregen van groepsmaatschappijen

0,7

-

-

-

0,7

31 december 2012

305,6

7.364,5

28,4

126,2

7.824,7

 

 

 

 

 

 

Cumulatieve afschrijvingen

 

 

 

 

 

1 januari 2012

134,0

3.129,9

16,8

-

3.280,7

Jaarafschrijvingen

5,6

191,9

1,3

-

198,8

Desinvesteringen

-

-4,1

-0,3

-

-4,4

Overgedragen aan groepsmaatschappijen

-1,2

-

-

-

-1,2

31 december 2012

138,4

3.317,7

17,8

-

3.473,9

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde per 31 december 2012

167,2

4.046,8

10,6

126,2

4.350,8

   

Toelichting

Investeringen


Uit hoofde van IAS 23 is er een bedrag aan financieringsrente van € 3,6 miljoen (2011: € 4,3 miljoen) geactiveerd op basis van een rentetarief van 4,5% (2011: 5,1%). De geactiveerde financieringsrente leidt tot een verschil tussen het bedrag aan investeringen in het kasstroomoverzicht en het verloopoverzicht van de materiële vaste activa.

Herclassificaties


De herclassificaties zien op het herrubricering tussen de verschillende activaklassen. Deze herclassificatie heeft geen invloed op de totale boekwaarde van de materiële vaste activa.

Op basis van de jaarlijkse beoordeling waren geen aanpassingen nodig in de verwachte economische levensduur van de materiële vaste activa.

De afschrijvingskosten gedurende het jaar zijn verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder afschrijvingen.

Lease-and-leaseback transacties

In de jaren 1997 tot en met 2000 zijn lease-and-leaseback transacties aangegaan voor een groot deel van de elektriciteit- en gasnetten. Het juridische en economische eigendom van de netten is bij Stedin gebleven. Deze activa zijn daarom op dezelfde wijze opgenomen als de overige materiële vaste activa. Voor een nadere toelichting op deze leasetransacties wordt verwezen naar toelichting 30.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.