11. Vennootschapsbelasting

De specificatie van de belastingen op het resultaat is als volgt: 

 

2012

2011

   

Resultaat voor belastingen

280,1

198,3

Fiscaal niet aftrekbare kosten

0,2

0,2

Resultaat onder deelnemingsvrijstellng

0,1

-

Fiscaal afwijkende afschrijvingen

-137,3

-218,7

Totaal fiscaal resultaat

143,1

-20,2

 

 

 

Nominaal belasting tarief

25,0%

25,0%

Totaal actuele belastinglast

35,8

-5,0

 

 

 

Latentie voor versnelde afschrijvingen

31,0

52,0

Correctie uitgestelde belastingen over voorgaande jaren

0,2

-2,9

Correctie belastingen over voorgaande jaren

-

2,2

Totaal overig

31,2

51,3

 

 

 

Totaal vennootschapsbelasting

67,0

46,3

 

 

 

Effectieve belastingdruk

23,9%

23,3%

   

Bij de overname van de materiële vaste activa in het verleden is een permanent verschil ontstaan door verschillen tussen de commerciële en de fiscale waardering, welke leidt tot verschillen tussen de commerciële en fiscale afschrijvingen. Dit is de voornaamste oorzaak dat de effectieve belastingdruk afwijkt van de nominale belastingdruk.

De grote afwijking tussen de fiscale en commerciële afschrijvingen wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de vervroegde afschrijvingen op grond van de tijdelijke regeling voor willekeurige afschrijving, die geldt voor investeringen in de jaren 2009, 2010 en 2011.

De correctie belastingen over voorgaande jaren heeft betrekking op herberekeningen ten behoeve van ingediende en in te dienen definitieve aangiften.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.