10. Financiële baten en lasten

De specificatie van de financiële baten en lasten is als volgt:

 

2012

2011

   

Rentebaten

1,7

0,1

Rentelasten

-39,6

-38,6

Totaal financiële baten en lasten

-37,9

-38,5

   

De financiële baten en lasten betreffen bankrente en rente op de afgesloten langlopende lening met Eneco Holding N.V.. De absolute hoogte van de langlopende rentedragende lening is gelijk gebleven aan 2011.
De rente lasten omvatten onder andere de geactiveerde rente over investeringen voor € 3,6 miljoen (2011: € 4,3 miljoen). De rente baten en lasten voor 2011 zijn in het kader van de geactiveerde rente voor presentatiedoeleinden in overeenstemming met 2012 gepresenteerd. Dit heeft geen effect op het saldo van de financiële baten en lasten.

 

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.