1. Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemene informatie
Stedin Netbeheer B.V. (hierna te noemen: ‘Stedin’) is statutair gevestigd te Rotterdam. De activiteiten van Stedin betreffen het in eigendom hebben en beheren van elektriciteit- en gastransportnetten en het daartoe verrichten van alle taken welke in gevolge van artikel 16 lid 1 van de Elektriciteitswet 1998 en in de Gaswet op een netbeheerder, als bedoeld artikel 10 lid 3 van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 2 lid 1 van de Gaswet rusten, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits binnen de wettelijke voorschriften van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk de Gaswet. Een verdere omschrijving is gegeven in de Appendix.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) per 31 december 2012 zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. De geconsolideerde jaarrekening is met toepassing van het continuïteitsbeginsel en het toerekeningbeginsel opgesteld op basis van historische kostprijs. De enkelvoudige winst-en-verliesrekening wordt op grond van artikel 402, Titel 9 Boek 2 BW in beknopte vorm weergegeven. De financiële gegevens van de onderneming zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Eneco Holding N.V., die is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Presentatiebasis
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro’s (€) en de bedragen worden vermeld in miljoenen euro’s, tenzij anders aangegeven.

Wijzigingen in presentatie
De vergelijkende cijfers over 2011 in de jaarrekening 2012 zijn in het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, voor de netto-omzet en voor de financiële baten en lasten op bepaalde elementen voor vergelijkingsdoeleinden aangepast aan de presentatie zoals in 2012 is toegepast.

De volgende wijzigingen zijn aangebracht in het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, zoals gepresenteerd in 2012:
- ‘Transportopbrengsten’ gewijzigd in ‘Netto-omzet’.
- ‘Overige opbrengsten’ gewijzigd in ‘Overige bedrijfsopbrengsten'.
- ’Tussentelling ‘Bruto marge transport’ verwijderd.

De post 'Overig' onder '3. Netto-omzet' voor € 6,8 miljoen zoals vorig jaar gepresenteerd, is in 2012 verwerkt onder de post '5. Overige bedrijfsopbrengsten'.

De financiële baten en lasten voor 2011 zijn in het kader van de geactiveerde rente over investeringen voor € 4,3 miljoen voor presentatiedoeleinden in overeenstemming met 2012 gepresenteerd. Dit heeft geen effect op het saldo van de financiële baten en lasten.

In 2011 is onder de activa in aanbouw het bedrag dat als voorfinanciering aan Joulz is betaald opgenomen. In 2012 is de methode gewijzigd, en wordt onder de activa in aanbouw het onderhanden werk van Joulz B.V. verantwoordt. Het verschil tussen de onderhanden werk positie en de voorfinanciering is opgenomen onder de vlottende activa aangezien hier nog geen activa in aanbouw tegenover staat.

Nieuwe of gewijzigde IFRS standaarden 2012
De waarderingsgrondslagen in dit jaarverslag zijn consistent met de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening 2011.

De Europese Commissie heeft de volgende gewijzigde IFRS-standaard overgenomen die voor Stedin relevant is: IFRS 7 ‘Financial Instruments: Disclosures – on derecognition’ is aangepast met als doel de transparantie te bevorderen van de verslaggeving van financiële activa. Deze aanpassing heeft geen effect op Stedin.

Wijzigingen en interpretaties die op 1 maart 2013 nog niet door de Europese Commissie waren goedgekeurd zijn niet nader toegelicht.

Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat Stedin, haar dochterondernemingen en overige kapitaalbelangen.

Dochterondernemingen
Een dochteronderneming is een onderneming waarover de vennootschap beslissende zeggenschap heeft. Dit houdt in dat de vennootschap direct dan wel indirect de financiële en operationele bedrijfsvoering van die onderneming beheerst met als doel economische voordelen te verkrijgen uit de activiteiten van die onderneming. Over het algemeen heeft de vennootschap meer dan de helft van de aandelen van haar dochterondernemingen.

De jaarrekening van een dochteronderneming wordt volgens de integrale consolidatiemethode in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen vanaf de datum dat beslissende zeggenschap is verworven tot het moment dat die beslissende zeggenschap niet meer bestaat. Bij de bepaling of sprake is van beslissende zeggenschap worden ook potentiële stemrechten meegenomen die onmiddellijk kunnen worden uitgeoefend. Volgens de integrale consolidatiemethode worden in de geconsolideerde jaarrekening de activa, passiva, baten en lasten van dochterondernemingen voor 100% opgenomen. Balansposities, intercompany-transacties en resultaten op dergelijke transacties tussen dochterondernemingen worden geëlimineerd.

Overige kapitaalbelangen
Overige kapitaalbelangen zijn investeringen in ondernemingen waarin Stedin een belang heeft en geen beslissende zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen. Deze belangen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Indien de reële waarde niet betrouwbaar te bepalen is, wordt het kapitaalbelang gewaardeerd tegen historische kostprijs. Dividenden worden verantwoord in het resultaat op het moment dat deze opeisbaar zijn.

Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht
Het geconsolideerd kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het geconsolideerd kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en schulden aan kredietinstellingen. Winstbelastingen en rente worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Uitkering van winstbewijzen en dividend worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Aangezien aflossing van langlopende schulden, betaalde winstbelasting en betaald dividend worden verrekend via de rekening courant verhoudingen, zijn deze posten verwerkt in de post "mutatie kortlopende schulden". Een deel van de rente baten en lasten worden eveneens via de rekening courant afgewikkeld. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.