9. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Voor Stedin Netbeheer B.V. is door Eneco Holding N.V. een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring afgegeven zoals bedoeld in artikel 403, lid 1, sub f, Titel 9 Boek 2 BW. Tevens is een instemmingsverklaring afgegeven aan Stedin Netbeheer B.V. om haar jaarrekening niet in overeenstemming met de voorschriften van deze titel in te richten.

Tussen Stedin Netbeheer B.V. en de dochterondernemingen is een beheerovereenkomst afgesloten voor het gebruik van de elektriciteits- en gasnetten. De dochterondernemingen ontvangen hiervoor een vergoeding van Stedin Netbeheer B.V. De belangrijkste componenten in deze vergoeding zijn de afschrijvingen en de vermogensvergoeding. De afschrijvingen en de vermogensvergoeding zijn gebaseerd op de door de NMa vastgestelde gemiddelde Gereguleerde Activa Waarde (GAW). De vermogensvergoeding wordt bepaald door een gereguleerde weighted average cost of capital (WACC) te vermenigvuldigen met de GAW. De hoogte van de afschrijvingen wordt bepaald door de gereguleerde afschrijvingstermijnen. 

Voor de overige Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen wordt verwezen naar toelichting 30 in de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.