7. Eigen vermogen

Het verloop in het eigen vermogen is als volgt:

(Bedragen in € 1.000.000)

Aandelen-kapitaal

Agio reserve

Overige reserves

Onverdeelde winst

Totaal

   

 

 

 

 

 

 

1 januari 2011

1,1

2.752,4

98,9

70,4

2.922,8

Dividend 2010

-

-

-

-70,4

-70,4

Totaal Resultaat

-

-

-

152,0

152,0

31 december 2011

1,1

2.752,4

98,9

152,0

3.004,4

 

 

 

 

 

 

1 januari 2012

1,1

2.752,4

98,9

152,0

3.004,4

Dividend 2011

-

-

-

-152,0

-152,0

Totaal Resultaat

-

-

-

213,1

213,1

31 december 2012

1,1

2.752,4

98,9

213,1

3.065,5

   

Voor een nadere toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar toelichting 21 in de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.