6. Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. Deze middelen staan ter vrije beschikking van Stedin. Voor het verloop in de liquide middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht. Schulden aan kredietinstellingen omvatten de schulden bij diverse bankinstellingen en zijn opgenomen onder  de kortlopende schulden.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.