4. Financiële vaste activa

Dochterondernemingen

De nettovermogenswaarde van de dochterondernemingen opgenomen in de balans is als volgt:

(Bedragen in € 1.000.000)

31.12.2012

31.12.2011

   

Netto vermogenswaarde dochterondernemingen

3.670,6

3.450,3

   

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

(Bedragen in € 1.000.000)

Aandeel in dochter-ondernemingen

Ov. fin. vaste activa en kapitaalbelang

Totaal

   

Stand per 1 januari 2011

3.290,1

0,3

3.290,4

Acquisities

-

-

-

Resultaat deelnemingen

160,2

-0,1

160,1

Boekwaarde per 31 december 2011

3.450,3

0,2

3.450,5

 

 

 

 

Stand per 1 januari 2012

3.450,3

0,2

3.450,5

Acquisities

-

-

-

Resultaat deelnemingen

220,3

-0,1

220,2

Boekwaarde per 31 december 2012

3.670,6

0,1

3.670,7

   

Ov. fin. vaste activa en kapitaalbelang

De volgende vennootschap wordt per 31 december 2012 aangemerkt als overige kapitaalbelangen van Stedin. Het vermelde percentage geeft het aandeel in het kapitaal weer:

 

 

   

Energie Data Service Nederland (EDSN) B.V., Lelystad

12,46%

   

De kapitaalbelangen in EDSN zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs.

Per 1 augustus 2012 is Global Gas Networks Initiative (GGNI) B.V., gevestigd te Groningen geliquideerd, waar Stedin een aandeel had van 25% ultimo 2011. Er zijn geen significante resultaten uit voortgevloeid.

Voor het overzicht met dochtermaatschappijen wordt verwezen naar toelichting 15 in de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.