2. Bestuurders en commissarissen

Op grond van artikel 383 lid1 BW2 is de bezoldiging van de (enig) statutaire bestuurder over het jaar 2012 niet opgenomen.

De specificatie van de bezoldiging van het management team (MT) is als volgt:

(Bedragen in € 1.000.000)

2012

2011

   

Lonen en Salarissen

1,2

1,3

Pensioenlasten

0,2

0,2

Totaal bezoldiging

1,4

1,5

   

De voorzitter van de Raad van Commissarissen ontvangt een honorarium van € 12.500 op jaarbasis (2011: € 8.500). De commissarissen ontvangen elk een honorarium van € 10.000 op jaarbasis (2011: € 8.500). De bezoldiging van en de uitkering aan commissarissen inclusief sociale lasten bedraagt in 2012 € 55.162 (2011: € 37.752). Stijging ten opzichte van 2011 wordt veroorzaakt door een verhoging van het honorarium.

 

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.