1. Grondslagen voor financiële verslaggeving voor de enkelvoudige jaarrekening

De enkelvoudige jaarrekening van Stedin is opgesteld op basis van de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De vennootschap heeft op basis van artikel 362, lid 8, Titel 9 Boek 2 BW de enkelvoudige jaarrekening opgesteld op basis van de grondslagen voor financiële verslaggeving die zijn toegepast in de geconsolideerde jaarrekening. De beschrijving van de activiteiten en de structuur van de onderneming zoals opgenomen in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening is eveneens van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening.

De dochterondernemingen, waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend, zijn gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde, bepaald volgens de grondslagen die worden gehanteerd in de geconsolideerde jaarrekening. De eerste verwerking in de enkelvoudige jaarrekening geschiedt tegen verkrijgingprijs. Vervolgens wordt de waarde van deze deelnemingen aangepast met het aandeel van Stedin in de resultaten van de deelneming, gebaseerd op de grondslagen van bepaling van het resultaat zoals toegepast in de geconsolideerde jaarrekening, en met het aandeel in de overige mutaties in het eigen vermogen van de deelneming die na acquisitiedatum aan Stedin toerekenbaar zijn.

Een samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving alsmede een samenvatting van de kritische schattingen en veronderstellingen zijn opgenomen in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. 

Wijzigingen in presentatie

De vergelijkende cijfers over 2011 in de enkelvoudige jaarrekening 2012 voor de materiële vaste activa en de kortlopende schulden aan gelieerde partijen zijn aangepast aan de presentatie zoals in 2012 is toegepast.

Het onderhandenwerk (OHW) met Joulz B.V. is in 2012 overgeheveld vanuit de dochterondernemingen naar Stedin.

(Bedragen in € 1.000.000)

Jaarrekening 2011

OHW Joulz

Vergelijkend cijfer in jaarrekening 2012

   

Materiële vaste activa

1,4

45,2

46,6

Kortlopende schulden aan gelieerde partijen

613,7

45,2

658,9

   
Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.