Winstbestemming

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In artikel 28 van de [nieuwe] statuten van de vennootschap is bepaald dat Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd is tot bestemming van de winst, onder meer met:

  • inachtneming van de uitvoering van de aan de netbeheerder bij wet opgedragen taken en verplichtingen om zijn netten in werking te hebben, te vernieuwen, te onderhouden en uit te breiden en met
  • de bepaling dat het bestuur goedkeuring moet verlenen aan een uitkering, waarbij het bestuur die goedkeuring slechts kan weigeren indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012

Conform eerder besluit van de Raad van Commissarissen is de basis voor de berekening van de overige reserves vastgesteld op een gemiddelde maandomzet. Dat houdt in dat niets aan de overige reserves hoeft te worden toegevoegd. De voor uitkering beschikbare winst zou daarmee uitkomen op € 213,1 miljoen. Voorgesteld wordt de winst toe te voegen aan de algemene reserves.

In afwachting van het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, is dit voorstel niet verwerkt in de jaarrekening.

 

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.