Geconsolideerde balans

(Bedragen in € 1.000.000) voor resultaatbestemming

Toelichting

31.12.2012

31.12.2011

   

ACTIVA

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

13

3,5

 

3,3

 

Materiële vaste activa

14

4.350,8

 

4.187,0

 

Financiële vaste activa

15

 

 

 

 

• Uitgestelde belasting vorderingen

 

2,5

 

4,0

 

• Overige kapitaalbelangen

 

-

 

0,1

 

Totaal vaste activa

 

 

4.356,8

 

4.194,4

Vlottende activa

 

 

 

 

 

Handelsdebiteuren

16

63,1

 

61,7

 

Vorderingen op gelieerde partijen

17

39,4

 

15,6

 

Overlopende activa en overige vorderingen

18

125,1

 

95,9

 

Liquide middelen

19

5,1

 

4,7

 

Vaste activa aangehouden voor verkoop

20

-

 

6,4

 

Totaal vlottende activa

 

 

232,7

 

184,3

Totaal activa

 

 

4.589,5

 

4.378,7

 

 

 

 

 

 

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

21

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

 

1,1

 

1,1

 

Agio reserve

 

2.752,4

 

2.752,4

 

Overige reserves

 

98,9

 

98,9

 

Resultaat boekjaar

 

213,1

 

152,0

 

Totaal eigen vermogen

 

 

3.065,5

 

3.004,4

Voorzieningen

 

 

 

 

 

Personeelsvoorzieningen

22

5,1

 

4,3

 

Totaal voorzieningen

 

 

5,1

 

4,3

Langlopende verplichtingen

 

 

 

 

 

Uitgestelde belastingverplichtingen

23

127,0

 

95,7

 

Langlopende schulden aan gelieerde partijen

24

906,8

 

906,8

 

Vooruitontvangen bedragen

25

189,1

 

138,1

 

Totaal langlopende verplichtingen

 

 

1.222,9

 

1.140,6

Kortlopende verplichtingen

 

 

 

 

 

Handelscrediteuren

26

23,6

 

16,4

 

Kortlopende schulden aan gelieerde partijen

27

78,1

 

66,9

 

Overlopende passiva en overige schulden

28

194,3

 

146,1

 

Totaal kortlopende verplichtingen

 

 

296,0

 

229,4

Totaal eigen vermogen en passiva

 

 

4.589,5

 

4.378,7

   
Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.