Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(Bedragen in € 1.000.000)

Toelichting

2012

2011

   

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat

 

318,0

 

236,8

 

Afschrijvingen

6

198,9

 

197,7

 

Waardevermindering activa aangehouden voor verkoop

20

6,4

 

-

 

Toename voorzieningen

 

1,6

 

-5,2

 

 

 

 

524,9

 

429,3

 

 

 

 

 

 

Mutatie vlottende activa

 

-55,7

 

278,8

 

Mutatie vooruitontvangen bedragen

 

51,0

 

52,2

 

Mutatie kortlopende schulden

 

-159,7

 

-382,6

 

Mutatie werkkapitaal

 

-164,4

-51,6

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

 

360,5

 

377,7

 

 

 

 

 

 

Betaalde rente

 

-2,5

 

-21,0

 

Ontvangen rente

 

1,6

 

20,8

 

Betaalde winstbelasting

 

-

 

-

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

 

359,6

 

377,5

 

 

 

 

 

 

Investeringen in immateriële vaste activa

13

-0,3

 

-0,4

 

Investeringen in materiële vaste activa

14

-365,5

 

-383,1

 

Desinvesteringen in materiële vaste activa

14

6,5

 

7,1

 

Investeringen in financiële vaste activa

15

-

 

0,2

 

Desinvesteringen in financiële vaste activa

 

0,1

 

-

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

 

-359,2

 

-376,2

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

Mutatie liquide middelen

 

0,4

 

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Saldo liquide middelen en schulden aan

 

 

 

 

 

krediet instellingen per 1 januari

 

 

4,7

 

3,4

Mutatie liquide middelen

 

 

0,4

 

1,3

Saldo liquide middelen en schulden aan

 

 

 

 

 

krediet instellingen per 31 december

 

 

5,1

 

4,7

   

* Aanpassingen zijn gemaakt voor vergelijkingsdoeleinden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar toelichting 1 onder Wijzigingen in presentatie.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.