Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

(Bedragen in € 1.000.000)

Toelichting

2012

2011

   

 

 

 

 

 

 

Netto-omzet*

3

1.028,8

 

850,7

 

Inkoopkosten

4

137,7

 

130,3

 

Overige bedrijfsopbrengsten*

5

46,2

 

51,4

 

Bruto marge*

 

 

937,3

 

771,8

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen

6

198,9

 

197,7

 

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

7

239,7

 

175,4

 

Kosten activa

8

78,1

 

65,1

 

Overige bedrijfskosten

9

102,6

 

96,8

 

Totale bedrijfskosten

 

 

619,3

 

535,0

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat

 

 

318,0

 

236,8

 

 

 

 

 

 

Financiële baten*

10

1,7

 

0,1

 

Financiële lasten*

10

39,6

 

38,6

 

Resultaat voor belasting

 

 

280,1

 

198,3

 

 

 

 

 

 

Vennootschapsbelasting

11

67,0

 

46,3

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

 

213,1

 

152,0

 

 

 

 

 

 

Totaal Resultaat **

 

 

213,1

 

152,0

   

* Aanpassingen zijn gemaakt voor vergelijkingsdoeleinden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar toelichting 1 onder Wijzigingen in presentatie.

** Regulier resultaat is gelijk aan het totaal resultaat (inclusief comprehensive income).

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.