Enkelvoudige balans

(Bedragen in € 1.000.000) voor resultaatbestemming

Toelichting

31.12.2012

31.12.2011

   

ACTIVA

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

 

 

Materiële vaste activa*

3

55,1

 

46,6

 

Financiële vaste activa

4

3.670,7

 

3.450,5

 

Totaal vaste activa

 

 

3.725,8

 

3.497,1

 

 

 

 

 

 

Vlottende activa

 

 

 

 

 

Handelsdebiteuren

 

63,2

 

61,4

 

Vorderingen op gelieerde partijen

5

323,1

 

343,1

 

Overlopende activa en overige vorderingen

 

123,6

 

95,2

 

Liquide middelen

6

5,1

 

24,0

 

Totaal vlottende activa

 

 

515,0

 

523,7

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

 

 

4.240,8

 

4.020,8

 

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

7

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

 

1,1

 

1,1

 

Agioreserve

 

2.752,4

 

2.752,4

 

Overige reserves

 

98,9

 

98,9

 

Resultaat boekjaar

 

213,1

 

152,0

 

Totaal eigen vermogen

 

 

3.065,5

 

3.004,4

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen

 

 

 

 

 

Personeelsvoorzieningen

 

5,2

 

4,3

 

Totaal voorzieningen

 

 

5,2

 

4,3

 

 

 

 

 

 

Langlopende verplichtingen

 

 

 

 

 

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

127,0

 

95,7

 

Langlopende schulden aan gelieerde partijen

 

98,0

 

98,0

 

Vooruitontvangen bedragen

 

3,8

 

4,3

 

Totaal langlopende verplichtingen

 

 

228,8

 

198,0

 

 

 

 

 

 

Kortlopende verplichtingen

 

 

 

 

 

Externe crediteuren

 

23,0

 

15,7

 

Kortlopende schulden aan gelieerde partijen*

8

730,0

 

658,9

 

Overlopende passiva en overige schulden

 

188,3

 

139,5

 

Totaal kortlopende verplichtingen

 

 

941,3

 

814,1

 

 

 

 

 

 

Totaal passiva

 

 

4.240,8

 

4.020,8

   

* Aanpassingen zijn gemaakt voor vergelijkingsdoeleinden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar toelichting 1 onder Wijzigingen in presentatie.

Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.