Gereguleerde taken netbeheer

De netbeheerder heeft krachtens de Elekriciteitswet in het kader van het beheer van de netten in het voor hem krachtens artikel 36 van voornoemde wet vastgestelde gebied tot taak:

 • de door hem beheerde netten in werking te hebben en te onderhouden;
 • de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit over de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen;
 • de netten aan te leggen, te herstellen, te vernieuwen of uit te breiden;
 • voldoende reservecapaciteit voor het transport van elektriciteit aan te houden;
 • op grond van artikel 23 derden te voorzien van een aansluiting;
 • op de netten en hun desgevraagd een meter ter beschikking te stellen;
 • op grond van artikel 24 ten behoeve van derden transport van elektriciteit uit te voeren;
 • het bevorderen van de veiligheid bij het gebruik van toestellen en installaties die elektriciteit verbruiken;
 • op verzoek van een producent vast te stellen of diens productie-installatie geschikt is voor de opwekking van duurzame energie, dan wel of er sprake is van een installatie voor warmtekrachtkoppeling met een bij ministeriele regeling vast te stellen mate van reductie van de uitstoot van kooldioxide, alsmede of de meetinrichting geschikt is voor de meting van de elektriciteit die met de productieinstallatie wordt opgewekt en op een net of installatie ingevoed;
 • de hoeveelheid elektriciteit te meten die afkomstig is van een productie-installatie voor duurzame elektriciteit of klimaatneutrale elektriciteit of van een installatie voor warmtekrachtkoppeling;
 • koppelingen met andere netten te realiseren en reparaties aan zijn net uit te voeren;
 • onverminderd de artikelen 19 en 79, op een geschikte wijze gegevens te publiceren over koppelingen tussen de netten, gebruik van de netten en de toewijzing van transportcapaciteit;
 • afnemers alle gegevens te verstrekken die zij voor een efficiënte toegang tot het net nodig hebben;
 • voorzieningen te treffen in geval van faillissement van een leverancier van elektriciteit aan afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid.

De netbeheerder heeft krachtens de Gaswet 2 in het kader van het beheer van de netten tot taak:

 • zijn gastransportnet op economische voorwaarden in werking te hebben, te onderhouden en te ontwikkelen op een wijze die de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van dat gastransportnet waarborgt en het milieu ontziet;
 • het verstrekken aan andere netbeheerders, gasopslagbedrijven en LNG-bedrijven van voldoende informatie om te waarborgen dat het transport en de opslag van gas en de daarmee verbonden gastransportnetten op een veilige en doelmatige wijze kan plaatsvinden;
 • het verstrekken aan gebruikers van het gastransportnet van alle gegevens die zij nodig hebben voor een efficiënte toegang tot het net;
 • het bevorderen van de veiligheid bij het gebruik van toestellen en installaties die gas verbruiken;
 • koppelingen met andere gastransportnetten te realiseren enreparaties aan zijn gastransportnet uit te voeren;
 • onverminderd artikel 37, op geschikte wijze gegevens te publiceren over koppelingen tussen transportnetten, het gebruik van die netten en de toewijzing van transportcapaciteit;
 • voorzieningen te treffen in geval van een faillissement van een leverancier van gas aan afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid;
 • zich te onthouden van iedere vorm van discriminatie tussen gebruikers van de gastransportnetten.
Disclaimer

Disclaimer

De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend.